VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle čl. 13 a čl. 14 nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, (ďalej ako „Nariadenie“) prevádzkovateľom webovej stránky beautifulslovakia.sk (ďalej aj ako „Webová stránka“ alebo “Portál”), je fyzická osoba Vladimír Pavlák, Louise-Martini-Weg 5/31, 1030 Viedeň, Rakúsko, (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ je zároveň zodpovednou osobou za spracovanie osobných údajov.

V súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky dochádza ku spracovaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré používajú webovú stránku (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“ alebo „Užívateľ“). Prevádzkovateľ na základe tejto skutočnosti v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia týmto dokumentom plní svoju oboznamovaciu povinnosť voči dotknutým osobám.

Aké sú dôvody spracovania osobných údajov?

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Aké osobné údaje spracúvame?

Pri poskytovaní svojich služieb je Prevádzkovateľ oprávnený získavať o vás nasledujúce údaje:

Údaje pri vytvorení konta

V prípade, ak sa rozhodnete na Portáli beautifulslovakia.sk vytvoriť si používateľské konto, zbiera Prevádzkovateľ všetky údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú vaše meno a e-mailová adresa, ktorú Prevádzkovateľ využíva na to, aby s vami vedel komunikovať.

Vytvorenie konta je povinné len v prípade, ak máte záujem pridávať komentáre k jednotlivým pamiatkam a atrakciám, poprípade hodnotiť pamiatky a atrakcie. Bez jeho vytvorenia nie je možné hodnotiť a pridávať komentáre.

Údaje získané pri využívaní služieb

Keď využívate služby Portálu, získava Prevádzkovateľ aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií so službami, ako napríklad kedy pristupujete na Webové stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte konto a kedy sa do konta prihlasujete.

Takisto tiež Prevádzkovateľ uchováva vaše hodnotenia a komentáre na Webových stránkach.

Prevádzkovateľ tiež získava údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k jeho službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky na stránku beautiuflslovakia.sk pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu vašich základných práv. Vaše osobné údaje spracúva na základe týchto právnych základov:

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, najmä na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o archívoch a registratúrach, ako aj na plnenie prípadných povinností vo vzťahu k štátnym orgánom;
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana, pričom tento právny základ Prevádzkovateľ využíva najmä na účely priameho marketingu, avšak tak, aby pri využití tohto účelu neprimerane nezasahoval do vašich práv.

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu a spôsobom vymedzeným nasledovným účelom:

 • na uzatvorenia predzmluvných vzťahov a plnenie povinností Prevádzkovateľa súvisiacich s uzatvorenou zmluvou (napr. zmluva o poskytovaní inzercie);
 • na administratívne účely, najmä prijímanie pošty a odosielanie pošty (vrátane elektronickej pošty) svojim zákazníkom, komunikácia (telefonická/emailová) so záujemcami a našimi zákazníkmi;
 • za účelom analýzy vašich preferencií a zobrazovania obsahu, ktorý zodpovedá vašim preferenciám;
 • za účelom plnenia si zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle účtovných a daňových predpisov;
 • za účelom reklamy a priameho marketingu, za týmto účelom je Prevádzkovateľ oprávnený vás kontaktovať alebo vám zasielať obchodné ponuky, informačné newslettere, informácie o ponúkaných produktoch a službách;
 • za účelom cieleného zobrazovania reklamy;
 • za účelom uplatnenia práv Prevádzkovateľa;
 • za účelom plnenia iných zákonných povinností Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je oprávnený účel spracúvania vašich osobných údajov, na ktorý boli osobné údaje získané bližšie vymedziť aj v podmienkach konkrétnej služby, ktorou získava osobné údaje.

Komu údaje sprístupňujeme?

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Príjemcov osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

 • obchodní partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií Prevádzkovateľa, najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov, potrebných pre bezproblémové fungovanie Portálu,
 • obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy a marketingu Prevádzkovateľa,
 • obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Prevádzkovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva,
 • orgány verejnej správy, v prípadoch keď Prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori).

Ako dlho údaje uchovávame?

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom Prevádzkovateľ uchováva, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby vedel pre vás konto prevádzkovať.

V prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať vaše osobné údaje počas doby trvania tohto oprávneného záujmu, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú vaše záujmy alebo vaše základné práva a slobody.

Aké sú vaše práva?

Ako Dotknutá osoba máte právo:

 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby,
 • na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môžete zaslať na email: info@beautifulslovakia.sk.